Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Wanneer een bezoeker van deze website gebruik maakt (bijvoorbeeld: doorsturen van berichten, invullen van gegevens, raadplegen van de website, aanklikken van links, aanvragen van informatie ...), houdt dit gebruik zijn akkoord in met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Auteursrecht en handelsmerken

De volledige inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, informeert u best eerst bij de betrokken firma.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Thermen Mineraal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij past de regels toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die Thermen Mineraal haar website verzamelt, worden verwerkt door Thermen Mineraal. De verzamelde gegevens worden door haar enkel gebruikt voor interne administratieve doeleinden en om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. De verzamelde gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden. U kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die Thermen Mineraal over u verwerkt en heeft het recht foutieve gegevens te laten verbeteren.

De website maakt gebruik van 'cookies', kleine bestanden die worden weggeschreven op uw harde schijf om het bezoek van de website en toekomstige bezoeken te vergemakkelijken. Het gebruik van dergelijke cookies is ruim verspreid op de meest diverse websites. Indien u uw browser zodanig instelt dat hij cookies weigert, dan kunnen wij de correcte werking van de website niet garanderen.
Thermen Mineraal behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op eender welk ogenblik te wijzigen, en zal deze wijzigingen kenbaar maken via haar website. Hiertoe nodigen wij u uit regelmatig deze rubriek te consulteren.

Aanvullende inlichtingen kan men bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel +32 2 213 85 40.

Eerstelijnshulp:
NL: +32 2 213 85 99
FR: +32 2 213 85 98

3. Aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die Thermen Mineraal en haar informatieleveranciers besteden aan de werking en de inhoud van deze website, kan Thermen Mineraal, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van de website. Thermen Mineraal garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan worden veranderd, zonder dat hij daarvan wordt verwittigd. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van Thermen Mineraal voor de inhoud en werking van de gelinkte sites.

5. Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.

U wordt zo dadelijk doorverbonden naar de beveiligde omgeving om uw betaling uit te voeren.